Όταν κάποιος μου ζητά να εξηγήσω την κατάρρευση της Τράπεζας με απλούς όρους.
Όταν κάποιος μου ζητά να εξηγήσω την κατάρρευση της Τράπεζας με απλούς όρους. 

ΜΟΝΟΠΏΛΙΑ 11. 

Τι γίνεται αν η Τράπεζα ξεμείνει από χρήματα; 
Μερικοί παίκτες πιστεύουν ότι η Τράπεζα χρεοκοπεί αν ξεμείνει από χρήματα. Η Τράπεζα δεν χρεοκοπεί ποτέ. Για να συνεχίσει να παίζει,  χρησιμοποιήστε χαρτάκια για να παρακολουθείτε τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε παίκτη - έως ότου η Τράπεζα έχει αρκετό χαρτονόμισμα για να λειτουργήσει ξανά. Ο τραπεζίτης μπορεί επίσης να εκδώσει "νέο" χρήμα σε χαρτάκια συνηθισμένου χαρτιού."

When someone asks me to explain the #Bankcollapse in layman's terms.

MONOPOLY

11. What if the Bank runs out of money?

Some players think the Bank is bankrupt if it runs out of money. 
The Bank never goes bankrupt. To continue playing, use slips of paper to keep track of each player's banking transactions - until the Bank has enough paper money to operate again. The banker may also issue "new" money on slips of ordinary paper.
 

Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

JEAN-MICHEL TROGNEUX (ψευδώνυμο brigitte macron)

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.