Posts

Showing posts from June, 2023

Που το λέει αυτό;

Image
 

Όταν στην Ελλάδα ζούν οι απόγονοι των δολοφόνων του Καποδίστρια.

Image
 

Περὶ τῶν Έρμοκοπιδῶν ανακρίσεις - ούτως ονομάσθησαν οι κόψαντες τας κεφαλάς των Ερμών.

Image
Περὶ τῶν Έρμοκοπιδῶν ανακρίσεις - ούτως ονομάσθησαν οι κόψαντες τας κεφαλάς των Ερμών. Εθεωρήθη αίτιος πάντων τῶν γενομένων, ο Αλκιβιάδης. Ερωτηθείς από τινος, διατί δραπέτευσε, «θα ήτο μωρός, είπεν, ο κατηγορούμενος ἐκεῖνος, όστις , ενώ δύναται να σωθεί από μακράν, περιμένει να σωθή από το Δικαστήριον». Και ότε τον ηρώτησε τις ειπών «τόσον ολίγην εμπιστοσύνην έχει ο Αλκιβιάδης εἰς τὴν πατρίδα του», είπεν «Εἰς ὅλα τὰ ἄλλα ἀλλ' όχι και όταν πρόκειται περί ζωής. Ούτε εἰς τὴν μητέρα μου εμπιστεύομαι τότε, διότι θα ηδύνατο ἐξ ἀπροσεξίας να ρίξει μαύρην ψήφον, αντί λευκής».  

Ο Αλκιβιάδης προσαρμόζετο παντού. Alcibiades adapted everywhere.

Image
Ο Αλκιβιάδης προσαρμόζετο παντού.   Alcibiades adapted everywhere . Εν Σπάρτη ο Αλκιβιάδης επέδρασε σπουδαιότητα όχι μόνον εἰς τοὺς ιθύνοντας κύκλους, αλλά και εἰς τὸν λαόν, όστις τὸν ἐσέβετο καὶ τὸν ἐθαύμαζε, διότι εν Σπάρτη έζη Σπαρτιατικότατα. Ως γνήσιος του Λυκούργου οπαδός εφέρει το απλούν σπαρτιατικόν ένδυμα, ἐγυμνάζετο και έτρωγε κρίθινον ἄρτον καὶ τὸν μέλανα ζωμόν. Κυρίως προσαρμόζετο προς το ήθη και τα έθιμα του τόπου, όπου έζη, καὶ διὰ τοῦτο ἐν Σπάρτη ήταν λιτός καὶ φίλος της γυμναστικής, ἐν Ἰωνία δὲ άσωτος καὶ ακόλαστός, εν Θράκη μέθυσος, ἐν Θεσσαλία δεξιός ἱππεύς καὶ παρά τω σατράπη Τισσαφέρνει πολυδάπανος καὶ πομπώδης ως οι Πέρσαι.  

Η γέννηση του Ιησού καθιερώθηκε από τον Πάπα Ιούλιο, το 337-352, διότι η πραγματική τους ήταν άγνωστη.

Image
Η γέννηση του Ιησού καθιερώθηκε από τον Πάπα Ιούλιο, το 337-352, διότι η πραγματική τους ήταν άγνωστη. The birth of Jesus was established by Pope Julius, 337-352, because the real one was unknown to them. The birth of Jesus was established by Pope Julius, 337-352, because the real one was unknown to them. Η γέννηση του Ιησού καθιερώθηκε από τον Πάπα Ιούλιο , 337-352, επειδή η πραγματική τους ήταν άγνωστη . The birth of Jesus was established by Pope Julius, 337-352, because the real one was unknown. Η γέννηση του Ιησού καθιερώθηκε από τον Πάπα Ιούλιο , 337-352, επειδή η πραγματική ήταν άγνωστη . Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων Επανάληψη Επανάληψη… Μετά το +100 υποστήριζαν ότι γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου, 20 χρόνια μετά έλεγαν ότι ήταν γεννημένος στις 6 Ιανουαρίου όμως μετά από 30 χρόνια άλλαξαν τα δεδομένα και την γέννηση του την έβαλαν στις 8 Ιανουαρίου, το +200 έλεγαν ότι γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου και το 250 στις 19 Απριλίου

Το δαιμόνιο του Σωκράτη, στον λεγόμενο μύθο του Τιμάρχου.

Image
Τ ο δαιμόνιο του Σωκράτη , σ τον λεγόμενο μύθο του Τιμάρχου .  Στην παράγραφο 20 ο λόγος επανέρχεται στο δαιμόνιο του Σωκράτη, ο Σιμμίας εξηγεί πως το δαιμόνιο αυτό δεν ήταν παρά η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τα βουβά μηνύματα των ανώτερων δυνάμεων και η συζήτηση κλείνει με τον λεγόμενο μύθο του Τιμάρχου, που καταγόταν από τη Χαιρώνεια και είναι μάλλον πρόσωπο επινοημένο από τον Πλούταρχο. Σύμφωνα με τον μύθο αυτό, όλες οι ψυχές έχουν μερίδιο στον νου, ορισμένες όμως είναι τόσο μπηγμένες μέσα στο σώμα, ώστε η διάνοια θαμπώνεται από το άλογο στοιχείο. Άλλες πάλι μένουν εν μέρει καθαρές από το σώμα, και το μέρος ακριβώς που δεν είναι βυθισμένο σε αυτό αποκαλείται δαίμων. Οι ψυχές που υπακούουν στον δαίμονα είναι αυτές των προφητών και θείων ανθρώπων σαν τον Σωκράτη. Την εξήγηση αυτή του μύθου έρχεται να συμπληρώσει ο Θεάνωρ, λέγοντας πως υπάρχουν άνθρωποι θεϊκοί και ευνοούμενοι των θεών, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί τους με σημεία. Άλλους πάλι βοηθούν έμμεσα οι θεοί και τους στέλνου

Δεν σου λένε ψέματα γιατί η αλήθεια θα πληγώσει τα συναισθήματά σου.

Image
Δεν σου λένε ψέματα γιατί η αλήθεια θα πληγώσει τα συναισθήματά σου. Δεν σου λένε ψέματα γιατί η αλήθεια θα πληγώσει τα συναισθήματά σου. They don't lie to you because the truth will hurt your feelings. Δεν σου λένε ψέματα επειδή η αλήθεια θα πληγώσει τα συναισθήματά σου. They don't lie to you because the truth will hurt your feelings. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων Επανάληψη Επανάληψη… Σου λένε ψέματα γιατί η αλήθεια μπορεί να σας προκαλέσει να κάνετε επιλογές που δεν θα εξυπηρετήσουν το συμφέρον τους.   They don't lie to you because the truth will hurt your feelings. They lie to you because the truth might provoke you to make choices that won't serve their interest.  

Ημερομηνίες των μεγάλων μαχών του Αρχαίου Ελληνισμού (Νέον)

Image
- 22 Μαΐου , η μάχη του  Γρανικού Ποταμού (- 334) - 5/6 Ιουνίου , η μάχη του Κριμισού Ποταμού (- 341) - 22 Ιουνίου , η μάχη της Πύδνας (- 168) - Μέσα Ιουλίου μάχη του Υδάσπη (-326)   - 4 ή 6 Αυγούστου Μάχη της Χαιρώνειας    (-338) - 12 Αυγούστου , η Μάχη του Μαραθώνα    (-490) - 27 Αυγούστου , η Μάχη στις Πλαταιές    (- 479) και τη Μυκάλη - 3 Σεπτεμβρίου μάχη στα Κούναξα (-401)  και έναρξη της Καθόδου των Μυρίων. - 8-10 Σεπτεμβρίου , η μάχη των Θερμοπυλών (- 480) - 22 Σεπτεμβρίου η Ναυμαχία στη Σαλαμίνα και η μάχη της Ιμέρας (- 480) - 1 Οκτωβρίου , η μάχη στα Γαυγάμηλα (-331) - 5 Νοεμβρίου , η Μάχη της Ισσούς (- 333)   

Ημερομηνίες των μεγάλων μαχών του Αρχαίου Ελληνισμού.

Image
                                   1) 4 ή 6 Αυγούστου Μάχη της Χαιρώνειας το -338 2) Μέσα Ιουλίου μάχη του Υδάσπη το - 326   3) 3 Σεπτεμβρίου μάχη στα Κούναξα (-401) και έναρξη της Καθόδου των Μυρίων.   

Τό γεγονός δημιουργεῖ ὑποψίες σέ βάρος τῶν κιβδηλοποιῶν τῆς Ιστορίας.

Image
  Ἡ ἀπόρριψη τῶν κειμένων αὐτῶν, θά μποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ ἀπό τό γεγονός, πώς οὔτε ὁ Τερτυλλιανός οὔτε ὁ Ωριγένης ἀναφέρουν το παραμικρό γιά τά βασανιστήρια καί τίς μαρτυρικές θανατώσεις τῶν χριστιανῶν στή Ρώμη μετά τήν πυρκαγιά. Αντίθετα ἀπό τά παραποιημένα λατινικά χειρόγραφα τοῦ Τάκιτου καί τοῦ Σουετόνιου, τά κείμενα τῶν φανατικῶν αὐτῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων δέν κάνουν λόγο γιά τό κατασπάραγμα τῶν χριστιανῶν ἀπό τά πεινασμένα σκυλιά, το πασάλειμμά τους μ' εὔφλεκτες οὐσίες καί τό κάψιμό τους τα βράδυα μέσα στούς αυτοκρατορικούς κήπους. Τό γεγονός δημιουργεῖ ὑποψίες σέ βάρος τῶν κιβδηλοποιῶν τῆς Ιστορίας, πού παραποίησαν τήν ἱστορική ἀλήθεια καί τό ἔργο τῶν Ρωμαίων συγγραφέων. Ακόμα, ὁ Εὐσέβιος τῆς Καισάρειας ἀναφέρει τό Νέρωνα, σάν τόν πρῶτο αὐτοκράτορα πού καταδίωξε τούς χριστιανούς, ἀλλά δέν τολμάει ν' ἀναφέρει οὔτε τούς λόγους οὔτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀφορμῆς. ῾Η ἀναφορά του εἶναι περιληπτική καί φτωχή σέ ἔκφραση κι ιστορικά στοιχεία. Ο Φλάβιος ᾿Ιωσήφ, μιλώντας γιά τ

Οι εταιρείες κερδίζουν επίσης 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Image
"Οι εταιρείες εμβολίων βγάζουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πουλώντας υποχρεωτικά εμβόλια. Κερδίζουν επίσης 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πουλώντας epi στυλό, συσκευές εισπνοής, φάρμακα κατά των επιληπτικών κρίσεων, φάρμακα για τον διαβήτη και την αρθρίτιδα κ.λπ. Σχεδόν όλα τα φάρμακα που πωλούν είναι στοχευμένα  για τη θεραπεία ασθενειών που αναφέρονται ως ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των εμβολίων στα ένθετα του κατασκευαστή τους. Είναι το τέλειο επιχειρηματικό μοντέλο. Μας αρρωσταίνουν όλους και δημιουργούν πελάτες δια βίου." για τη θεραπεία ασθενειών που αναφέρονται ως ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των εμβολίων στα ένθετα του κατασκευαστή τους. Είναι το τέλειο επιχειρηματικό μοντέλο. Μας αρρωσταίνουν όλους και δημιουργούν πελάτες δια βίου." for the treatment of diseases listed as SIDE EFFECTS of vaccines in their manufacturer's inserts. It's the perfect business model. They make us all sick and create customers for life." για τη θεραπεία ασθενειών που αναφέρονται ως ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ

Μάθετε πως θα οδηγηθούμε σε έναν πιο πράσινο κόσμο.

Image
 

Ως Σουηδός έφηβος ακούω διαρκώς πόσο κακοί είναι οι άντρες .

Image
Ως Σουηδός έφηβος δεν περνά ούτε μια μέρα που να μην χρειάζεται να ακούω πόσο κακοί είναι οι άντρες και πόσο υβριστικός είμαι που γεννήθηκα. Γίνεται άρρωστο σε σημείο που δεν μου αρέσει να πηγαίνω σε ορισμένα μαθήματα. Μία από τις δασκάλες μου δεν πήρε πτυχίο διδασκαλίας και ΔΕΝ είναι πολιτικά ουδέτερη. Δεν θα σταματήσει να μας φωνάζει για το χάσμα στις αμοιβές που έχει απομυθοποιηθεί περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω και συνεχίζει να φωνάζει για το πόσο κακό είναι να είσαι γυναίκα και πόσο χάλια είναι γενικά οι άντρες. Εν τω μεταξύ, απλώς κάθομαι εκεί προσπαθώντας να μην διαφωνήσω μαζί της γιατί ξέρω ότι αν το έκανα θα έπαιρνα ένα F (Απόρριψη) As a Swedish teenager not a day goes by where I don't have to listen to how bad men are and how abusive I am for being born. It get's sickening to the point where I don't feel like going to certain classes. One of my teachers don't got a teacher degree and she's NOT neutral politically. She won't stop yelling

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Κατὰ Γαλιλαίων.

Image
 

Ήταν ένας ακήρυχτος πόλεμος.

Image
 

Δεν θέλουν ανθρώπους που να σκέφτονται, θέλουν εργάτες που δεν αμφισβητούν ποτέ τίποτα.

Image
The purpose of government schools is not to educate youth, but to stifle individuality and crush creativity, so as to turn out obedient servants to the state. They don't want people who think, they want workers who never question anything. Σκοπός των κυβερνητικών σχολείων δεν είναι να εκπαιδεύσουν τη νεολαία, αλλά να καταπνίξουν την ατομικότητα και να συνθλίψουν τη δημιουργικότητα, ώστε να αναδειχθούν υπάκουοι υπηρέτες στο κράτος. Σκοπός των κυβερνητικών σχολείων δεν είναι να εκπαιδεύσουν τη νεολαία, αλλά να καταπνίξουν την ατομικότητα και να συνθλίψουν τη δημιουργικότητα, ώστε να αναδειχθούν υπάκουοι υπηρέτες στο κράτος. The purpose of government schools is not to educate the youth, but to stifle individuality and crush creativity so that they emerge as obedient servants of the state. Ο σκοπός των κυβερνητικών σχολείων δεν είναι να εκπαιδεύσουν τη νεολαία, αλλά να καταπνίξουν την ατομικότητα και να συνθλίψουν τη δημιουργικότητα, ώστε να γίνουν υπάκουοι υπηρέτες στο κράτος.

Πριν και Μετά τις εκλογές. BEFORE - AFTER

Image
 

H στυγερή δολοφονία τής Ὑπατίας.

Image
● 415. Το “ Κράτος Τρόμου” στην Αλεξάνδρεια έφτασε στο αποκορύφωμά του με την στυγερή δολοφονία τής  Ὑπατίας , κορυφαίας αστρονόμου, φιλοσόφου, και μαθηματικού,  “της τόσο όμορφης, τόσο ενάρετης, τόσο μορφωμένης, και παντοιοτρόπως ολοκληρωμένης Κυρίας”,  όπως επεσήμανε ο φιλόσοφος  John Toland ,  “που την κομμάτιασε ο Κλήρος τής Αλεξανδρείας, για να ικανοποιήσει την υπεροψία, φιλοδοξία, και σκληρότητα, του Αρχιεπισκόπου του, του συνήθως, αλλ’ αδίκως, καλουμένου Αγίου Κυρίλλου”.  Ο αστρονόμος  Carl Sagan  συνέδεσε τη δολοφονία με την καταστροφή τής περιώνυμης  Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας . Άλλοι θεωρούν πως ο θάνατος της Υπατίας συμβόλισε το τέλος τής πόλης τού  Ἀλεξάνδρου  ως κέντρο σοφίας, καλλιέργειας, γνώσης. Ηθικός αυτουργός ήταν ο Κύριλλος, ανιψιός και διάδοχος του Θεόφιλου, προβεβλημένος ως  “Πυλώνας τής Πίστεως”  και  “Πατέρας τής Εκκλησίας”,  αλλά και ως…  “Άγιος”  – όλων των χριστιανικών δογμάτων! Ποιοι, πράγματι, διατελούν σε οικτρή πλάνη; Όλες οι χριστιανικές Εκκλησίες τού κόσμ

Αυτήν την περίοδο την χαρακτηρίζουν συνήθως ‘θρίαμβο του χριστιανισμού’.

Image
“Όταν οι σύγχρονες Ιστορίες περιγράφουν αυτήν την περίοδο, την χαρακτηρίζουν συνήθως  ‘θρίαμβο του χριστιανισμού’. (1)   Αξίζει να θυμηθούμε, όμως, την αρχική ρωμαϊκή σημασία τής λέξης  ‘θρίαμβος’.  Ένας πραγματικός ρωμαϊκός θρίαμβος δεν αφορούσε απλώς τη νίκη τού νικητή. Αφορούσε την πλήρη και απόλυτη υποταγή τού νικημένου. Σ’ έναν πραγματικό ρωμαϊκό θρίαμβο επεδείκνυαν την ηττημένη πλευρά καθώς παρήλαυνε στην πρωτεύουσα, ενώ η νικήτρια πλευρά επιθεωρούσε έναν εχθρό που οι στρατιώτες του είχαν σκοτωθεί, οι περιουσίες του λεηλατηθεί, και οι ηγέτες του ταπεινωθεί. Ένας θρίαμβος δεν ήταν απλώς μια  ‘νίκη’.  Ήταν μια εκμηδένιση.”  Που δεν απείχε και πολύ από μια διαπόμπευση, θα προσέθετα. Από το συγκλονιστικό βιβλίο τής   Catherine Nixey ,  The Darkening Age   / The Christian Destruction of the Classical World .  

Η φιλοσοφία είχε γίνει επικίνδυνη ασχολία.

Image
“Οι συνέπειες της παρέκκλισης από τους κανόνες ήταν πολλές φορές άσχημες, ενώ η φιλοσοφία είχε γίνει επικίνδυνη ασχολία. Είχαν συλλάβει  [έναν λόγιο]  και τον βασάνιζαν για να τον κάνουν ν’ αποκαλύψει τα ονόματα άλλων φιλοσόφων… Έναν συνάδελφό του… τον είχαν γδάρει ζωντανό. Χτυπούσαν κάποιον άλλον μπροστά στον δικαστή, ώσπου το αίμα άρχισε να τρέχει από την πλάτη του. Από το συγκλονιστικό βιβλίο τής   Catherine Nixey ,  The Darkening Age   / The Christian Destruction of the Classical World .  Ο βάναυσος  ‘τύραννος’  ήταν ο χριστιανισμός… Οι χριστιανοί ήταν  ‘τα όρνεα’.”  

Ο Χατζηλίας (Χατζη-Ηλίας) Οικονόμου ήταν Έλληνας αγωνιστής της Επανάστασης του 1821

Image
Ο Χατζηλίας (Χατζη-Ηλίας) Οικονόμου ήταν Έλληνας αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, καραβοκύρης και πολιτικός από την Κάρπαθο.  

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ οι φιλόσοφοι.

Image
  “ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ οι φιλόσοφοι. ‘Ο τύραννος’,   όπως έλεγαν, έκανε κουμάντο… Έμπαινε σε σπίτια κι έψαχνε για βιβλία και πράγματα που έκρινε ως απαράδεκτα. Αν έβρισκε κάποια, γίνονταν παρανάλωμα θριαμβευτικών πυρών στις κεντρικές πλατείες… Όποιος έκανε θυσίες στους παλιούς θεούς ήταν, βάσει νόμου, προς εκτέλεση. Σε όλη την αυτοκρατορία, αρχαίοι… ναοί δέχονταν επιθέσεις, απογυμνώνονταν από στέγες, έλιωναν τους θησαυρούς τους, έσπαζαν τ’ αγάλματά τους. Για να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων της, η κυβέρνηση άρχισε ν’ απασχολεί σπιούνους… και πληροφοριοδότες, που έδιναν αναφορά για το τι γινόταν στους δρόμους… και πίσω από τις κλειστές πόρτες στα σπίτια των ανθρώπων.   Από το συγκλονιστικό βιβλίο τής  Catherine Nixey , The Darkening Age   / The Christian Destruction of the Classical World .