Posts

Showing posts from November, 2023

Βησσαρίων ὁ Τραπεζούντιος.

Image
  Ἐν Πελοποννήσῳ ὁ Βησσαρίων έθαυμάζετο παρά πάντων καὶ διὰ τὸ σεμνὸν τῶν ἠθῶν, τὸ ἀπέριττον τοῦ βίου, καὶ ἰδίως τὰς γνώσεις καὶ τὴν στωμυλίαν. Ἑκήρυττεν ἐπ' ἐκκλησίας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ πλήθη συνωθούμενα ἠκροῶντο τοῦ νεαροῦ μοναχοῦ. Ἡ φήμη προτρέχουσα διεσάλπιζε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ μετ' οὐ πολὺ δύο αὐτοκράτορες, ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὁ τῆς Τραπεζοῦντος, ἔστειλαν εἰς Πελοπόννησον πρεσβευτάς έξαιτούμενοι παρ' αὐτοῖς τὸν περιθρυλλούμενον μοναχόν [...] Κατά τὸ πενταετές διάστημα τῆς διοικήσεώς του ὁ Βησσαρίων ἀνεδείχθη ἔμπειρος πολιτικός, άτρόμητος στρατιωτικὸς, καὶ ἔνθερμος τῆς παιδείας προστάτης· κατέπαυσε τὰς ἐμφυλίους ἔριδας, ὠχύρωσε καὶ ἐξησφάλισε την πόλιν, ἀνήγειρε τό ήμελημένον Γυμνάσιον, καὶ παρώτρυνε τοὺς νέους εἰς παιδείαν, βραβεύων τοὺς ἐπιμελεστέρους, καὶ ἐξεγείρων φιλοτίμως τὴν ἅμιλλαν τῶν ὀκνηρῶν [...] Ο Βησσαρίων ἦν εἰς τὸ ἄκρον φιλελεήμων, καὶ μεγαλόδωρος· τὸ ἐπὶ τοῦ Κυριναλίου λόφου μέγαρόν του ἦτο γενικόν καταφύγιον τῶν ἐπὶ παιδείᾳ διαπρεπόντω

Κάθε ήρωας έχει και την αδυναμία του!

Image
Κάθε ήρωας έχει και την αδυναμία του!     Ο Πτερέλαος ήταν γιος του Τάφιου και βασιλιάς της πόλης των Ταφίων, που μνημονεύεται στην Οδύσσεια του Ομήρου. Λέγεται πως ο θεός Ποσειδών έκανε αθάνατο τον Πτερέλαο, φυτρώνοντας στα μαλλιά του μια χρυσή τρίχα.   Ο Αχιλλέας, γιος του Πηλέα και εγγονός του Αιακού ήταν ο μεγαλύτερος και ο κεντρικός αλλά και ο γενναιότερος ήρωας της Ιλιάδας του Ομήρου. Ο θυμός/μήνις του Αχιλλέα, αποτελεί το κύριο θέμα του έπους του Ομήρου, Ιλιάδα.  

Τηλέμαχος, ένας εύελπις νεανίας. Δήμητρα Λιάτσα

Image
Τηλέμαχος, ένας εύελπις νεανίας .   Δήμητρα Λιάτσα   https :// www . youtube . com / watch ? v =_ ILizjZ 78 Ts   Ομιλία που δόθηκε σε λέσχη γραμμάτων στο Δημαρχείο του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.   

ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. (Ἰωαννης ιβ΄ 13)

Image
  ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. (Ἰωαννης ιβ΄ 13) μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. (Ἰωαννης ιβ΄ 15)   Ωσαννά είναι λέξη συριακή, που σημαίνει… σύμφωνα με την μετάφραση των Ο’ (εβδομήκοντα) ρψ’,25: «Ω Κύριε σώσον δη ω Κύριε, ευόδωσον δη».

Ο έξυπνος σκύλος άρχισε να πληρώνει για μπισκότα με φύλλα δέντρων.

Image
  Λένε ότι τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα, αλλά υπάρχει ένας σκύλος στην Κολομβία που σίγουρα θα διαφωνούσε με αυτό. Λένε ότι τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα, αλλά υπάρχει ένας σκύλος στην Κολομβία που σίγουρα θα διαφωνούσε με αυτό. They say money doesn't grow on trees, but there's a dog in Colombia who would definitely disagree with that. Λένε ότι τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα, αλλά υπάρχει ένας σκύλος στην Κολομβία που σίγουρα θα το διαφωνούσε. They say money doesn't grow on trees, but there's a dog in Colombia who would certainly disagree. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων Επανάληψη Επανάληψη… Ο έξυπνος σκύλος άρχισε να πληρώνει για μπισκότα με φύλλα δέντρων αφού είδε μαθητές να δίνουν χαρτονομίσματα σε έναν υπάλληλο με αντάλλαγμα τις νόστιμες λιχουδιές. Ο έξυπνος σκύλος άρχισε να πληρώνει για μπισκότα με φύλλα δέντρων αφού είδε μαθητές να περνούν χαρτονομίσματα σε έναν υπάλληλο πάγκου με αντάλλαγμα τις νόστιμες λιχουδ

Κόριννος ὁ Ἰλεύς

Image
  Κόριννος• ἀπὸ τὸ Ἴλιον, εἷς προομηρικὸς ἐποποιός, ὅπως μερικοὶ νομίζουν. Καὶ πρῶτος αὐτὸς συνέγραψε τὴν Ἰλιάδα, ἐνῷ ἀκόμη τὰ Τρωϊκὰ ἦσαν ἐν ἐξελίξει. Ἦν μαθητὴς τοῦ Παλαμήδους καὶ ἔγραψε μὲ τὰ εὑρεθέντα ἀπὸ τὸν Παλαμήδη Δωρικὰ Γράμματα. Ἔγραψε ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν πόλεμον τοῦ Δαρδάνου κατὰ τῶν Παφλαγόνων, καὶ λέγεται ὅτι ὁ Ὅμηρος παρ' αὐτοῦ ἔλαβε ὁλόκληρον τὴν ὑπόθεσιν τοῦ ποιήματός του καὶ τὴν ἐνέταξε στὰ βιβλία του.  (Λεξικὸν Σουΐδα)   [Μελετητέοι δὲ οἱ πρὸ τοῦ Ὁμήρου θεῖοι ἄνδρες οὐχὶ ἵνα μειώσωμεν τὸν Ὅμηρον, ἀλλὰ ἵνα καταδείξωμεν ὅτι ὁ μέγας τοῦ Γένους διδάσκαλος δὲν ἐνεφανίσθη ἐκ τοῦ μηδενός, περιμένων τινὰ φοινικικὰ γράμματα, παρὰ ἀποτελεῖ τὸν τελευταῖον καὶ φαεινότερον ἀστέρα μιᾶς παλαιοτάτης ἐποχῆς, ἐν πολλοῖς σκοτεινοτάτης ἡμῖν]

Η συγγνώμη που δεν ζητήθηκε ποτέ.

Image
Η οφειλόμενη συγγνώμη Η ιστορία της εκκλησιαστικής επικράτησης έναντι του ελληνισμού, ο ρόλος της Εκκλησίας στο Βυζάντιο και η νεότερη εφεύρεση του «ελληνοχριστιανισμού» Συγγραφέας: Τάσος Ζαχαρίου , Η αιματοβαμμένη μετάλλαξη ενός ιστορικού έθνους που αντίκριζε με δέος και απορία τον κόσμο αναζητώντας ολοένα και πιο πειστικές απαντήσεις -έτσι θεμελιώθηκε η  επιστήμη- σε συρφετό εθελότυφλων κι εθελόδουλων αμνοεριφίων που προσκυνούν παντόφλες και κόκαλα. Η συγγνώμη που δεν ζητήθηκε ποτέ. Petros Tatsopoulos Μ ε ποια µέσα επιβλήθηκε ο χριστιανισµός στον ελλαδικό χώρο; Πώς διαµορφώθηκε η κυρίαρχη ιδεολογία του Βυζαντίου; Ποιο είναι το βαθύτερο αίτιο της συρρίκνωσης και εντέλει της καταστροφής του; Τι σχέση έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία µε την επιβολή της µονοδοξίας και µε την ανάπτυξή της στην Ανατολή; Γιατί η Αναγέννηση έλαβε χώρα στη Δύση; Ποιοι λόγοι ευνόησαν την εγκαθίδρυση του «ελληνοχριστιανικού» ιδεολογήµατος στη νεότερη Ελλάδα; Και τέλος, γιατί οι σύγχρονοι Έλληνες δυσκολεύοντ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Image
  ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΑΣΧΗΜΗ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΟΡΝΟ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΑΧΡΗΣΤΟ ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΜΟΥ ΞΕΦΥΓΕ ΤΙΠΟΤΕ;

Ποιός είναι ο Θεός του έρωτα; Who is the God of love?

Image
  Ποιός είναι ο Θεός του έρωτα; Who is the God of love? Ο Έρως ήταν ο άτακτος αρχαίος Έλληνας θεός του έρωτος, ευνοούμενος και μόνιμος σύντροφος της θεάς Αφροδίτης. Eros was the mischievous ancient Greek god of love, a minion and constant companion of the goddess Aphrodite. Ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν Ιταλός γόης και πρωταγωνιστής του βωβού κινηματογράφου. Λατρεύθηκε από εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Πέντε πέτρινα δελφίνια με το όνομα (τω) "Ποτειδούνι"

Image
Στην πόλη των Τρικάλων δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο του "Ασκληπιείου" που παρεμπιπτόντως δεν έχει βρεθεί, υπάρχει ο ναός του Αγίου Νικολάου. Καθόλου τυχαίο. Ίσως πρόκειται για πανάρχαια λατρεία του Πατρώου Ποσειδώνος. Ναός του έχει βρεθεί πλάι στον Πηνειό στον αρχαίο Άτραγα στον Ν. Τρικάλων. Η περιοχή της Θεσσαλίας ονομαζόταν και Ποσειδωνία λόγω της ύπαρξης της ισάλου. Ο Ποσειδώνας όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα δεν είναι μόνον ο κύριος της θαλάσσης . Στην περιοχή του Πρίνου Τρικάλων στα ρίζα του Κερκετίου όρους, βρέθηκαν πέντε πέτρινα δελφίνια με το όνομα "Ποτειδουνι" σκαλισμένο πάνω στο ένα το οποίο και σώζεται ακέραιο και εκτίθεται στο Αθανασάκειο μουσείο του Βόλου . Ο Ποσειδώνας είναι ο κύριος της γης ο κοσμοσείστης εκείνος που γαληνεύει και ενίοτε ξεσηκώνει τα ύδατα . Δεν είναι απλά ένας "προστάτης των ναυτικών" . "Έδρανα γης σώζεις και νηών" αναφέρει ο ορφικός του ύμνος. Ο Ποσειδώνας είναι ο άρχοντας αυτής της διάστασης...του υλικού κόσμου

O Κάρολος Ντίκενς έκανε δημοφιλή τον όρο τηλεσκοπική φιλανθρωπία.

Image
Στο μυθιστόρημά του Bleak House το 1852–3, ο Κάρολος Ντίκενς έκανε δημοφιλή τον όρο τηλεσκοπική φιλανθρωπία. Στο μυθιστόρημά του Bleak House το 1852–3, ο Κάρολος Ντίκενς έκανε δημοφιλή τον όρο τηλεσκοπική φιλανθρωπία. In his 1852–3 novel Bleak House, Charles Dickens popularized the term telescoping charity. Στο μυθιστόρημά του Bleak House το 1852-1853, ο Κάρολος Ντίκενς έκανε δημοφιλή τον όρο τηλεσκοπική φιλανθρωπία. In his novel Bleak House in 1852-1853, Charles Dickens popularized the term telescoping charity. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων Επανάληψη Επανάληψη… Χρησιμοποίησε τον όρο και τις ιστορίες μέσα στο μυθιστόρημα, για να επικρίνει τη βικτωριανή υποστήριξη για φιλανθρωπικά έργα μακριά, ενώ πιο κοντά στο σπίτι εκατομμύρια άνθρωποι είχαν κολλήσει στη φτώχεια.   In his 1852–3 novel Bleak House, Charles Dickens popularised the term telescopic philanthropy. He used the term, and stories within the novel, to  criticise Victorian support for charit