Απελύθησαν διότι δέν ἐσκέπτοντο βενιζελικά.Απελύθησαν διότι δέν ἐσκέπτοντο βενιζελικά.

 

Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος: Αφού «επετάχθη από την μέσην το Σύνταγμα, ἀπολύονται, πρῶτα πρῶτα, 570 περίπου ἰσόβιοι ἢ μόνιμοι δικαστικοί «διότι σύμφωνα μέ τόν ὅρκον των δέν επανεστάτησαν!!» «Απελύθησαν, ὡσαύτως, 6.500, περίπου, διοικητικοί υπάλληλοι. Απεβλήθησαν τῶν τάξεων τοῦ Στρατοῦ 2.300 περίπου ἀξιωματικοί. Αλλοι 600 έφεδροι αξιωματικοί ἐξέπεσαν ἐκ τοῦ βαθμοῦ των εἰς τήν τάξιν τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτου. Απεβλήθησαν, ἐπίσης, 3.000 περίπου άξιωματικοί καί ὁπλῖται τῆς Χωροφυλακῆς καί ἐκ τοῦ Πολεμικού Ναυτικού 300 περίπου ἀξιωματικοί. Αλλοι 150 αξιωματικοί, μετά την ἀποβολήν των ἐκ τοῦ σώματος, ἐφυλακίσθησαν καί 430 εξετοπίσθησαν εἰς διαφόρους νήσους. Χιλιάδες οἰκογενειῶν ἐρρίπτοντο εἰς τούς δρόμους, μαστιζόμεναι ὑπό βαθείας πενίας, κατά τό πλεῖστον, διότι δέν ἐσκέπτοντο βενιζελικά. Εἰς τόν κατάλογον αὐτόν μποροῦν νά προστεθοῦν καί ὅσαι ἀπόλύσεις ἐγένοντο υπαλλήλων αντιβενιζελικῶν, ἐργαζομένων εἰς διαφόρους ἰδιωτικάς ἐπιχειρήσεις, συμβούλια κ.λπ., οἱ ὁποῖοι ἀπελύθησαν κατόπιν κυβερνητικῆς ἐπεμβάσεως». Ο Κ. Ζαβιτζιάνος, ἀφηγούμενος τά τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Κόμματος τῶν Φιλευθέρων καί τοῦ Ελευθερίου Βενιζέλου, ἐπανακάμπτοντος εἰς ᾿Αθήνας ἐκ Θεσσαλονίκης το 1917, εἰς τήν έξουσίαν, περιγράφει: «Εἰς ὅλας τάς γωνίας τῶν ἀθηναϊκῶν δρόμων εἶχον στηθῆ τηλεβόλα και πολυβόλα….»

Ο Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος ή Ζαβιτζιάνος ήταν Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός. (1879-1951)


 

Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

JEAN-MICHEL TROGNEUX (ψευδώνυμο brigitte macron)

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.